Revize instalací

Revize provádím dle platných norem

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Důvod proč vykonávat revize instalací

  • NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
  • Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických řízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených technických zařízeních)

  • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Podklady k provádění revizí

ČSN 33 1500

4.1 Podklady pro provádění výchozí revize jsou:

- dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení; - protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace - písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení - viz čl. 2.5. - záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu - doklady stanovené příslušným předpisem - viz čl. 2.1. - písemné záznamy o provedených opatřeních a kontrolách v případě prací prováděných podle čl. 2.2.

4.2 Podklady pro provádění pravidelné revize:

- dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení - protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace - zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj.- provádění kontrol, revizí zkoušek a měření - záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem pověřeného pracovníka. - zpráva o předchozí revizi - záznamy o provedených kontrolách při pracech prováděných ve smyslu čl. 2.3., 2.6., 2.7. - doklady o dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru


Starší zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2 (str. 6)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Pro soubor ČSN 33 2000 (zavádějící soubor IEC 60364 a soubor HD 60364) platí následující:

- Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem. Za stejných podmínek je možné podle příslušných dříve platných předpisů a norem dokončit projekčně a realizačně rozpracované akce do 18 měsíců po nabytí účinnosti příslušné normy řady ČSN 33 2000, pokud v rámci smluvních vztahů nebude stanovena lhůta kratší.

- Pokud elektrická zařízení vyžadují ze závažných důvodů delší dobu k provedení změn ke splnění určitých požadavků a parametrů, upraví se tato doba přechodným ustanovením přímo v jednotlivých kapitolách.

POZNÁMKA Uvedený text neplatí v případech, kdy v konkrétních normách je uvedeno jinak.

© 2017 Jiří Středa, Chvalkovice 120, 55204
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!